Dekoder Polsatu Hd-5000 Manual


AUDIO: 4152. TV: 1041. TV: 1105 1139 1168. TV: 1094 1119 1179. VCR: 2118. VCR: 2001 2059. TV: 1011 1023 1087 1099 1117 1312. TV: 1127 1199. VCR. MINI HD 2000 to najnowszy dekoder wysokiej rozdzielczoœci Cyfro- wego Polsatu. jest bardzo podobny do prezentowanego na naszych ³amach HD5000. INSTRUKCJA OBSŁUGI. CYFROWY DEKODER SATELITARNY. HD 5000. platformy satelitarnej Cyfrowego Polsatu S.A. Urządzenie odbiera kanały . HD5000, bo takie oznaczenie nosi najnowszy dekoder produkowany przez Cyfrowy Polsat Technology, dotar³ do nas w firmowym opakowa- niu. Oprócz . Przed pierwszym włączeniem nale¿y upewnić się, czy instalacja ante- nowa jest sprawna. Jeœli korzystamy z przełącznika DiSEqC lub monobloc- ka, trzeba . Odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości (High Definition). ✓ Skalowanie sygnału PAL do rozdzielczości 720p lub 1080p. ✓ Obsługa programowalnych timerów.