Dekoder Polsatu Hd-5000 Manual


HD5000, bo takie oznaczenie nosi najnowszy dekoder produkowany przez Cyfrowy Polsat Technology, dotar³ do nas w firmowym opakowa- niu. Oprócz odbiornika, w pude³ku by³y jeszcze: pilot zdalnego sterowa- nia, baterie, zasilacz i kabel HDMI. Komplet dla abonentów uzupe³nia drukowana instrukcja obs³ugi. Bruksanvisning för fjärrkontroll 6-i-1. Bruksanvisning for fjernkontroll 6-i-1. Instrukcja obsługi pilota 6 w 1. User Instructions for Remote Control 6-i-1. 926- 033. SV. Bruksanvisning i original. NO Bruksanvisning i original. PL. Instrukcja obsługi w oryginale. EN. Operating instructions in original. 22.01.2013. © Jula AB  . Przed pierwszym włączeniem nale¿y upewnić się, czy instalacja ante- nowa jest sprawna. Jeœli korzystamy z przełącznika DiSEqC lub monobloc- ka, trzeba sprawdzić, pod jakim sygna³em DiSEqC dostępny jest sygna³ z Hot Birda i odpowiednio skonfigurować odbiornik. Instalacja jest sprawna, sygna³ z Hot Birda pod . Dekoder HD 5000. • Karta dostępu warunkowego. • Zasilacz sieciowy. • Pilot zdalnego sterowania. • Baterie do pilota. • Instrukcja obsługi. (Producent zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości opakowania). PANEL PRZEDNI. 1. Przycisk „w lewo” (– głośność). 2. Przycisk włącz/wyłącz dekoder. 3. Przycisk „w prawo” (+ . 20 Mar 2014. Dziękujemy za zakup dekodera PVR HD 7000. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją obsługi – dzięki temu można będzie bez kłopotu i bezpiecznie skonfigurować urządzenie, a potem maksymalnie wykorzystywać jego możliwości. Należy zachować instrukcję na wypadek konieczności użycia jej . Pod względem oprogramowania jest bardzo podobny do prezentowanego na naszych ³amach HD5000, ale z faktu i¿ przyjęto koncepcję miniaturowej obudowy wynikaj¹ pew- ne różnice funkcjonalne. Oczywiœcie s¹ one zwi¹zane przede wszystkim z w³aœciwoœciami takiej obudowy, a więc dekoder mo¿na ustawić w pio. AUDIO: 4152. TV: 1041. TV: 1105 1139 1168. TV: 1094 1119 1179. VCR: 2118. VCR: 2001 2059. TV: 1011 1023 1087 1099 1117 1312. TV: 1127 1199. VCR: 2103. TV: 1269. TV: 1102. VCR: 2004. VCR: 2001 2036. TV: 1105 1133 1219. TV: 1170. VCR: 2001. VCR: 2031. TV: 1022 1066 1102 1105 1109 1120. TV.